Phở Hàng Đồng Nam Định – Ý kiến của Chuyên gia Ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân.

09-09-2017

Viện nghiên cứu Ẩm thực ( VNCAT ) Xin Cô cho biết ý kiến của mình khi đọc công thức nấu Phở Hàng Đồng Nam Định.